top of page

VPISNI POGOJI ter SPLOŠNI POGOJI poslovanja pri DOREWE d.o.o.

1. VPIS

Sprejemnega preizkusa za vpis k DoReWe ni. Vpisati se je mogoče preko izpolnjenega vpisnega obrazca na spletni strani   www.dorewe.com    ali po izpolnjenem obrazcu poslanem po elektronski pošti na info@dorewe.com. Število mest je omejeno in je odvisno od števila, starosti in znanja vpisan, urnikov učiteljev, razpoložljivosti prostorov in podobno. V kolikor zaradi kakršnegakoli razloga na bi uspeli zagotoviti mest, se vpisanega oziroma njegovega skrbnika o tem pisno obvesti, vpiše na čakalno listo in na željo tudi povrne vpisnina. 

 

2. VPISNINA

Vpisnina se poravna ob vpisu. Vpisnina ni vračljiva, razen v primeru promocij, ki se nanašajo na vračilo vpisnine. Vpisnina je vračljiva tudi v primeru, ko vpisanemu učencu ne moremo zagotoviti ustreznega mesta ter ga na njegovo zahtevo ne vpišemo na čakalno listo.

 

3. ŠOLNINA

Vsak mesec na začetku meseca DoReWe izda račun za pouk tekočega meseca. Šolnino je potrebno poravnati do datuma plačila, ki je označen na računu. Šolnina vključuje mesečne učne ure, ne pa tudi morebitnega dodatnega gradiva (kot so najem klavirja, notno gradivo, majice za nastope in podobno). Mesečna šolnina je vedno enaka, ker je letna šolnina preračunana in razdeljena na 9 enakih mesečnih obrokov (kljub temu da je dejansko število mesečnih učnih ur lahko zaradi praznikov ali počitnic različno). Šolnina se ne vrača v nobenem primeru, ne glede na morebitne izostanke od pouka.

 

4. IZOSTANEK PLAČILA

V primeru izostanka oziroma zamika plačila je potrebna pisna pojasnitev po elektronski pošti na info@dorewe.com. Če šolnina ni poravnana tri mesece zaporedoma, je učencu onemogočeno obiskovanje pouka, dokler obveznosti niso poravnane. V kolikor se zamuja s plačilom čolnine, si DoReWe pridržuje pravico zaračunati zamudne obresti.

 

5. POUK

Pouk poteka po osnovnih šolah, srednjih šolah in drugih izobraževalnih in podobnih ustanovah, kjer se pokaže interes. Poučuje se na prenosnih električnih klaviaturah, ki so primerne za določeno starostno obdobje oziroma določeno stopnjo znanja. Vsak pisni, ustni ali slikovni sklic na klavir se razume kot sklic na prenosne električne klaviature.   

Pouk klavirja poteka v manjših skupinah, ki so sestavljene glede na starost in predhodno znanje udeležencev na določeni lokaciji (npr osnovna šola, srednja šola). Pouku igranja klavirja se v kolikor je le mogoče dodaja učenje petja in pripadajoče glasbene teorije.

Pouk klavirja poteka v 60 minut dolgih učnih urah enkrat tedensko ali po dogovoru. Pouk poteka od oktobra do junija in sicer v treh tromesečjih – oktober do december, januar do marec, april do junij.

 

 

6. IZOSTANEK

Skupine pouka so organizirane vnaprej za celotno šolsko leto, zato se za izostanek od pouka ne povrne sredstev. Izostalemu učencu DoReWe na njegovo zahtevo in v kolikor je razumno mogoče ponudi možnost, da nadoknadi zamujeno učno uro v drugi primerni starostni oz sposobnostni skupini, in sicer v danem mesecu in po predhodnem dogovoru z učiteljem. V kolikor pride do dolgotrajnejšega izostanka od pouka zaradi nepredvidenih okoliščin (npr. bolezen, selitev) se DoReWe zaveže skupaj z učencem oz njegovim skrbnikom najti ustrezno rešitev vendar samo v primeru, ko je bil DoReWe o nepredvidenih okoliščinah in odsotnosti nemudoma in pravočasno obveščen. 

 

 

7. ZAMENJAVA UČITELJA

DoReWe d.o.o. si pridržuje pravico, da zamenja učitelja brez predhodnega obvestila s ciljem zagotavljanja izvajanja pouka (npr. v primeru bolezni ali odsotnosti enega od učiteljev) oziroma s ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja pouka (npr. dodatna motivacija učencev).

 

 

8. IZPIS

Izpis pred iztekom določenega šolskega leta je možen, vendar le po treh mesecih od začetka šolanja (npr. v kolikor se šolanje prične 1.oktobra je izpis efektiven po 31.decembru). Izpis je potrebno sporočiti vsaj 30 dni pred želenim datumom prekinitve in sicer v pisni obliki na elektronski naslov info@dorewe.com.  

 

 

9. SPRIČEVALA

DoReWe izda učencem ob koncu šolskega leta zasebno spričevalo glasbenega centra. V kolikor bi učenci želeli opravljati izpite za pridobitev javno veljavnih spričeval, naj to učitelju sporočjijo in skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

 

 

10. ŠOLSKI KOLEDAR

Poučevanje po šolah in drugih izobraževalnih ustanovah poteka po šolskem koledarju za tekoče šolsko leto (z začetkom pouka v mesecu oktobru). Pouk se ne izvaja v času šolskih počitnic, praznikov in dela prostih dni. Kljub temu mesečna šolnina za posamezne mesece ostaja nespremenjena  (kot razloženo v zgornji točki 3.).

 

 

11. POŠILJANJE OBVESTIL

Z vpisom v glasbeni center dovoljujete, da vam na vaš elektronski naslov občasno posredujemo vabila na nastope, vas obveščamo o novostih v glasbenem centru ter vam posredujemo morebitne druge pomembne informacije .

 

 

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletnega mesta   www.dorewe.com    osebne podatke varuje in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta (Uredba GDPR). Podrodneje o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

 

 

13. VARSTVO OTROK IN NASTALA ŠKODA

DoReWe ne nosi odgovornosti za učence pred ali po učni uri. Starši otrok mlajših od 8 let so dolžni otroke pripeljati na učno uro in jih po končani učni uri prevzeti. Starši, zakoniti skrbniki, mladoletniki, študentje in odrasli se odpovedo zahtevku odškodnine v primeru kakršnihkoli poškodb nastalih med običajnim izvajanjem pouka. DoReWe prav tako ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodbo predmetov pred, med ali po učni uri.

 

14. SEZNANJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA

Z vpisom v enega od programov pri DoReWe d.o.o. potrjujete, da ste seznanjeni z vsemi vpisnimi pogoji oziroma določili splošnih pogojev poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani   www.dorewe.com.

 

15. RAZNO

DoReWe si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev in cenika, ki je objavljen na spletni strani.

bottom of page