top of page

VPISNI POGOJI TER SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA DOREWE D.O.O.

1. VPIS

Sprejemnega preizkusa za vpis k DoReWe ni. Vpisati se je mogoče preko izpolnjenega vpisnega obrazca na spletni strani   www.dorewe.com    ali po izpolnjenem obrazcu poslanem po elektronski pošti na info@dorewe.com. Število mest je omejeno in je odvisno od števila, starosti in znanja vpisanih učencev, urnikov učiteljev, razpoložljivosti prostorov in podobno. V kolikor zaradi kakršnegakoli razloga na bi uspeli zagotoviti mest, se vpisanega oziroma njegovega skrbnika o tem pisno obvesti, vpiše na čakalno listo in na željo tudi povrne vpisnina. 

 

2. VPISNINA

Vpisnina se poravna ob vpisu. Vpisnina ni vračljiva, razen v primeru promocij, ki se nanašajo na vračilo vpisnine. Vpisnina je vračljiva tudi v primeru, ko vpisanemu učencu ne moremo zagotoviti ustreznega mesta ter ga na njegovo zahtevo ne vpišemo na čakalno listo.

 

3. ŠOLNINA

Vsak mesec na začetku meseca DoReWe izda račun za pouk preteklega meseca. Šolnino je potrebno poravnati do datuma plačila, ki je označen na računu. Šolnina vključuje mesečne učne ure, ne pa tudi morebitnega dodatnega gradiva (kot so najem klavirja, notno gradivo, majice za nastope in podobno). Mesečna šolnina je vedno enaka, ker je letna šolnina preračunana in razdeljena na 10    enakih mesečnih obrokov (kljub temu da je dejansko število mesečnih učnih ur lahko zaradi praznikov ali počitnic različno).

 

Znesek mesečne šolnine   je nižji    od  posamezno    zakupljenih učnih ur, saj je vezan   na vpis   v celoletni   program.  Mesečna   šolnina      se    ne spreminja    v    nobenem primeru, ne glede na morebitne izostanke od pouka. Vsa vprašanja v zvezi s šolnino in računi se   naslovijo na   office@dorewe.com .

V kolikor se skupini  učencev   tekom šolskega   leta pridruži   nov učenec , se cena mesečne šolnine  vsem  učencem v razredu zniža skladno   z   veljavnim cenikom   za   dano   lokacijo. 

 

V kolikor   se   število   učencev   v   skupini   tekom šolskega   leta zaradi kateregakoli razloga zmanjša,    se cena mesečne šolnine   preostalim učencem zviša skladno   z   veljavnim cenikom   za   dano   lokacijo. 

 

4. IZOSTANEK PLAČILA

V primeru izostanka oziroma zamika plačila je potrebna pisna pojasnitev po elektronski pošti na office@dorewe.com. Če šolnina ni poravnana tri mesece zaporedoma, je učencu onemogočeno obiskovanje pouka, dokler obveznosti niso poravnane. V kolikor se zamuja s plačilom šolnine, si DoReWe pridržuje pravico zaračunati zamudne obresti.

 

5. POUK

Pouk poteka po osnovnih šolah, srednjih šolah in drugih izobraževalnih in podobnih ustanovah, kjer se pokaže interes. Poučuje se na prenosnih električnih klaviaturah, ki so primerne za določeno starostno obdobje oziroma določeno stopnjo znanja. Vsak pisni, ustni ali slikovni sklic na klavir se razume kot sklic na prenosne električne klaviature.   

Pouk klavirja poteka večinoma v manjših skupinah, ki so sestavljene glede na starost in predhodno znanje udeležencev na določeni lokaciji. Pouku igranja klavirja se v kolikor je le mogoče dodaja učenje petja in pripadajoče glasbene teorije.

Pouk klavirja poteka v 60 minut ali 45 minut    dolgih učnih urah enkrat tedensko ali po dogovoru. Pouk poteka od septembera do junija in sicer v treh glavnih tromesečjih – september     do december, januar do marec, april do junij.

 

6. IZOSTANEK

Mesečna  šolnina je vezana na vpis za celotno šolsko leto, zato se za izostanek od pouka ne povrne sredstev. V primeru nemudoma sporočene odsotnosti, v vsakem primeru pa vsaj 24 ur pred rednim terminom pouka,    ter    predložitvijo zdravniškega opravičila ali drugega pisnega dokazila  opravičenega razloga s strani šole (npr. šola v naravi), se zamujena učna ura nadomešča v    kolikor je razumno mogoče.   Odsotnost se sporoči   mentorju   in   na   office@dorewe.com. 

 

V   kolikor sta izpolnjena oba pogoja   (pravočasnost sporočanja    in   veljavno opravičilo),   odsotnemu učencu ponudimo možnost, da nadoknadi zamujeno učno uro v drugi primerni starostni oz sposobnostni skupini na isti ali drugi lokaciji, in sicer v roku 30 dni  po izostanku,   po    predhodnem dogovoru z mentorjem. V kolikor pride do dolgotrajnejšega izostanka od pouka zaradi nepredvidenih okoliščin (npr. bolezen, selitev) se DoReWe zaveže skupaj z učencem oz njegovim skrbnikom najti ustrezno rešitev vendar samo v primeru, ko je bil DoReWe o nepredvidenih okoliščinah in odsotnosti nemudoma in pravočasno obveščen.

 

 

7. ZAMENJAVA MENTORJA

DoReWe d.o.o. si pridržuje pravico, da zamenja mentorja    brez predhodnega obvestila s ciljem zagotavljanja izvajanja pouka (npr. v primeru bolezni ali odsotnosti enega od mentorjev) oziroma s ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja pouka (npr. dodatna motivacija učencev)   ali drugega razloga.

 

 

8. IZPIS

Izpis pred iztekom določenega šolskega leta je možen, vendar le po treh mesecih od začetka šolanja (npr. v kolikor se šolanje prične 1.oktobra je izpis možen šele po 31.decembru). Izpis je potrebno sporočiti vsaj 30 dni pred želenim datumom prekinitve in sicer v pisni obliki na elektronski naslov office@dorewe.com.  Izpis  med   šolskim   letom   se zaračuna   v znesku   50 eur  (plus   DDV).

 

 

9. SPRIČEVALA

DoReWe izda učencem ob koncu šolskega leta zasebno spričevalo glasbenega centra. V kolikor bi učenci želeli opravljati izpite za pridobitev javno veljavnih spričeval, naj to mentorju   ali   glasbeni   vodji    sporočijo ob pričetku šolskega leta (september ali najkasneje oktober) in skupaj bomo našli ustrezno rešitev.

 

10. ŠOLSKI KOLEDAR

Poučevanje po šolah in drugih izobraževalnih ustanovah poteka po šolskem koledarju za tekoče šolsko leto (z začetkom pouka v mesecu septembru). Pouk se ne izvaja v času šolskih počitnic, praznikov in dela prostih dni. Kljub temu mesečna šolnina za posamezne mesece ostaja nespremenjena  (kot razloženo v zgornji točki 3.).

 

 

11. POŠILJANJE OBVESTIL

Z vpisom v glasbeni center dovoljujete, da vam na vaš elektronski naslov občasno posredujemo vabila na nastope, vas obveščamo o novostih v glasbenem centru ter vam posredujemo morebitne druge pomembne informacije .

 

 

12. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj spletnega mesta   www.dorewe.com    osebne podatke varuje in obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta (Uredba GDPR). Podrodneje o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.

 

 

13. VARSTVO OTROK IN NASTALA ŠKODA

DoReWe ne nosi odgovornosti za učence pred ali po učni uri. Starši otrok mlajših od 8 let so dolžni otroke pripeljati na učno uro in jih po končani učni uri prevzeti. Starši, zakoniti skrbniki, mladoletniki, študentje in odrasli se odpovedo zahtevku odškodnine v primeru kakršnihkoli poškodb nastalih med običajnim izvajanjem pouka. DoReWe prav tako ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodbo predmetov pred, med ali po učni uri.

 

14. SEZNANJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA

Z vpisom v enega od programov pri DoReWe d.o.o. potrjujete, da ste seznanjeni z vsemi vpisnimi pogoji oziroma določili splošnih pogojev poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani   www.dorewe.com.

 

15. RAZNO

DoReWe si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev in cenika, ki je objavljen na spletni strani.

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA POLETNIH DELAVNIC KULTURNEGA DRUŠTVA NAŠ ODER V SODELOVANJU Z GLASBENO ŠOLO DOREWE

 Splošni pogoji in navodila so del prijavnice, pogodbe, ki jo v okviru poletnih delavnic sklepata Kulturno društvo Naš oder v sodelovanju z izvajalcem glasbenim centrom DoReWe d.o.o., Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, in starši oziroma skrbniki otrok prijavljenih na poletne delavnice. 

 

1. SPLOŠNO

Ob izpolnjeni prijavnici na poletne delavnice se starši oz. skrbniki strinjajo z naslednjimi pogoji in pravili:

 • Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali življenje drugih udeležencev, in nima bolezni, ki bi se zaradi aktivnosti na delavnicah lahko poslabšala;

 •  O morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana…) bom predčasno pisno obvestil vodstvo;

 • Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru poletnih delavnic (športne aktivnosti na prostem med odmori, družabne igre, sprehod v gozd in podobno);

 •  Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok prinesel s seboj, odgovarja otrok sam;

 •  Starši oz. skrbniki so dolžni priskrbeti vse potrebne dokumente za varen in zakonit odhod otroka na poletne delavnice.

 •  Otrok mora imeti s seboj veljaven osebni dokument, zdravstveno kartico in urejeno zdravstveno zavarovanje;

 •  Organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe in bolezni otrok v času trajanja poletnih delavnic;

 • Organizator je dolžan poskrbeti za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb.

 •  Strinjam se, da lahko organizator za potrebe nujnega prevoza otroka prevaža v lastni izvedbi.

 •  V primeru, da otrok resno in kontinuirano krši pravila in hišni red, se do ostalih udeležencev delavnic vede agresivno ter ogroža njihovo zdravje, lahko organizator odloči, da mora otrok delavnice zapustiti. Vsi stroški povezani s tem se zaračunajo staršem, vplačana sredstva pa se ne povrnejo;

 •  Organizator bo starše obvestil o morebitnih vedenjskih posebnostih;

 •  Obiski staršev v času poletnih delavnic so dovoljeni, vendar jih zaradi nemotenega dela odsvetujemo. Vsak obisk je potrebno predhodno najaviti operativni vodji na email office@dorewe.com ali na telefonsko številko 051-223-221.

 •  Organizator bo po zaključku poletnih delavnic staršem po elektronski pošti ali wetransferju poslal fotografije in videoposnetke.

 

2. CENA IN VSEBINA POLETNIH DELAVNIC

 Cena poletnih delavnic je razvidna   s spletne strani   www.dorewe.com   pod   zavihkom  Počitniške   delavnice.  Za zgodnje prijave velja promocijska cena. Za obstoječe učence glasbenega centra DoReWe veljajo promocijska cena skozi celotno obdobje prijav. Za prijave   vsakega   nadaljnjega   otroka  iz iste družine  velja 10%   popust.
 

Poletne delavnice vključujejo:

 • Dopoldanske in popoldanske aktivnosti po programu od 9h do 15h z vključenimi rekviziti, na katerih se bodo vaši otroci osebnostno in ustvarjalno izobraževali in izpopolnjevali

 • Glasbeno plesni program pouka.

 •  Strokovno vodenje  mentorjev klavirja, petja, gledališča    ter podpora vašemu otroku

 •  Animacije in igre

 •  Vsak dan 1 topli obrok (kosilo)

 •  Nastop ob zaključku v obliki mini-muzikala

 •  Fotografije ali kratki filmčki v digitalni obliki (med delavnicami ali po zaključku delavnic pošljemo po elektronski pošti)

 

3. PLAČILNI POGOJI

Po prejemu elektronske prijave bomo na navedeni elektronski naslov poslali račun za plačilo rezervacije. Teden dni pred pričetkom glasbenih delavnic bodo starši prejeli račun za preostali del delavnic. Pred pričetkom poletnih delavnic je potrebno poravnati vse obveznosti do izvajalca.

 

4. DOPLAČILA

Prevoz na poletne delavnice znaša  4 eur na dan v eno smer (Ljubljana-Mekinje ali Kranj-Mekinje) oziroma 8 eur na dan za prevoz v obe smeri (Ljubljana-Mekinje-Ljubljana ali Kranj-Mekinje-Kranj). Tedensko to pomeni 40 eur doplačila za prevoz.

 

 

5. ODPOVED UDELEŽBE IN BOLEZEN

Odpoved udeležbe otroka na poletnih delavnicah, mora biti podana v pisni obliki na info@dorewe.com.
 

Za odjavo do 1. 6.   vam bomo zaračunali strošek odpovedi v vrednosti 30 % cene poletnih delavnic.
Za odjavo od 1. 6.    do 1. 7.    vam bomo zaračunali strošek odpovedi v vrednosti 50 % cene poletnih delavnic. Po 1. 7.  odjave niso več mogoče, strošek odpovedi pa znaša od 80-100% cene.
 

V primeru, da otrok zboli na glasbeni delavnici, vam ob predložitvi zdravniškega potrdila vrnemo sorazmerni del cene v obliki vrednostnega bona za učenje klavirja ali petja.

 

Minimalno število prijavljenih otrok za organizacijo poletnih delavnic je 15 otrok. V kolikor bo prijav manj, se organizator zaveže k vračilu celotne plačane kupnine.

 

 

6. REKLAMACIJE

Vsaka stranka ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. Rok za oddajo reklamacije je 8 dni po zaključku poletnih delavnic in sicer v pisni obliki na office@dorewe.com. Po zaključenem obdobju 8 dni reklamacije niso več mogoče.

bottom of page